Tukkuautot.fi

Säännöt


YLEISTÄ

Tukkuautot.fi on internetissä toimiva huutokauppapalvelu, jossa ostajiksi rekisteröityneet ja myyjäyhtiöksi ilmoittautuneet yritykset käyvät tukkukauppaa myyjäyhtiöiden ilmoittamista kohteista.

- Kaikki kauppasopimukset tehdään huutokaupassa aina korkeimman tarjouksen tehneen yrityksen nimiin.
- Kaikki kaupankäynti ja siinä tapahtuva maksuliikenne tapahtuu myyjän ja ostajayrityksen välillä.
- Kaikki tukkukaupat tehdään kauppiaskauppoina ilman kuluttajasuojaa ja mahdollista takuuta.
- Huutokauppakohteiden hintoihin ei lisätä erillistä arvonlisäveroa. Myyjä voi lisätä kohteelle merkinnän sen alv-vähennyskelpoisuudesta.

Kun ostaja tekee tarjouksen, sitoutuu myyjä myymään kohteen siitä eniten tarjonneelle. Tehty tarjous on voimassa, kunnes joku toinen huutokauppaostaja tekee sitä korkeamman tarjouksen. Siten tarjouksen tekemiseen kuuluu samalla ostajan sitoumus ostaa tuote huutokauppa-ajan päätyttyä tarjoamallaan hinnalla, mikäli tarjous on siinä vaiheessa korkein. Palvelussa myynnissä olevista kohteista ei ole sallittua tehdä tarjouksia ohi huutokaupan. Autoliikkeen kohteissa on huomioitava, että myyjä on oikeutettu poistamaan kohteen, mikäli siitä tehdään todistetusti kuluttajakauppa ennen huutokaupan sulkeutumista tai poistoon on jokin muu erittäin pakottava syy. Ilmoitus keskeytyksestä lähetetään kaikille kohteesta huutoja tehneille ostajille.

Mikäli kohteena on myyntipäätöksellä myytävä kohde pidättää myyjä oikeuden hyväksyä tai hylätä siitä tehty korkein tarjous. Myyjällä on tällöin myös oikeus tarvittaessa neuvotella myyntihinnasta. Myyntipäätös ilmoitetaan ostajille 2-3 päivän sisällä kohteen sulkeutumisesta.

1. Johdanto
1.1 Näissä käyttöehdoissa kuvataan Alma Mediapartners Oy / Tukkuautot.fi (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottaman ja ylläpitämän Tukkuautot.fi – verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi.
1.2 Palvelu toimii huutokaupanomaisena verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet huutokauppaostajat (jäljempänä Käyttäjä tai Käyttäjät) voivat tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tuotteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu aina Palvelun käyttäjien kesken erillisin Käyttäjien sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
1.3 Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi täyttämällä tarvittavat rekisteröintitiedot ja hyväksymällä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.
Hakemusten käsittelyaika on 1-3 työpäivää. Hyväksytyille yrityksille lähetetään ilmoitus ja käyttäjätunnukset sähköpostilla.

2. Käyttöoikeudet
2.1 Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua (jäljempänä Käyttöoikeus) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä tiedostaa, että Sopimuksen mukaisten tietojen (jäljempänä Käyttäjätiedot) antaminen on edellytys Sopimuksen hyväksymiselle ja huutokaupan mahdollistamiseksi.
2.2 Palvelun Käyttäjän tulee olla palveluun rekisteröityneen yrityksen edustaja.
2.3 Käyttäjällä tulee olla salasanalla suojattu käyttäjätunnus, jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua.
2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ilmoitettuja Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen Palvelusta sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja tilastolliseen- ja markkinatutkimukseen.
2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tiedot ostajasta ja käyttäjätiedoista Palvelussa oleville toisille yhtiöille.
2.6 Toteutuneista kaupoista ostoliikettä veloitetaan 70,00 euroa + alv / ostettu tuote. Veloitukset laskutetaan ostajilta Alma Mediapartners Oy / Tukkuautot.fi:n lähettämillä laskuilla.
2.7 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Käyttöoikeutta, mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset, epäasialliset tai Käyttäjä ei muuten täytä yrityksenä Käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
3.1 Käyttäjätunnus on yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Palvelun käytöstä.
3.2 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuulla ja Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
3.3 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua tämän Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Palvelussa esitettyjä kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja ohjeita.
3.4 Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty huutokauppakohteen ostotarjous on aina sitova, mikäli ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa ja tiettyyn vähimmäishintaan.
3.5 Huutokaupassa voitettu kohde on noudettava kolmen arkipäivän kuluessa myyjäliikkeeltä. Ylimeneviltä päiviltä voi myyjäliike periä kohtuullisen säilytysmaksun.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
4.1 Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan osapuoli vaan tarjoaa Palvelun myyjille ja ostajille tarjoten näin kauppapaikan jossa Käyttäjät voivat ilmoittaa tuotteita myytäväksi ja vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tuotteista.
4.2 Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu ostajien ja myyjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä on Palvelun Käyttäjillä, tuotteen tarjonneella myyjällä ja tarjouksen tehneellä ostajalla. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien Palvelussa ilmoittamista huutokauppakohteista, Käyttäjien ilmoittamien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta eikä myöskään tuotteiden virheettömyydestä.
4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut, tai muuten tätä Sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi.
4.4 Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palvelun sisältämän materiaalin julkaisemiseen. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.
4.5 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä rajoituksetta. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisista Palvelun korjaus-, asennus- ja muutostöistä etukäteen Palvelun välityksellä.
4.6 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen Palvelun Käyttäjälle välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

5. Sopimuksen muuttaminen
5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
5.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

6. Sopimuksen voimassaolo
6.1 Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Sopimus ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta tämä Sopimus ei tule voimaan miltään osin.
6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

7. Sopimuksen siirtäminen
7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
7.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ja Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. Sovellettava laki
8.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.
8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

3.3.2020